Projekt „Drava Life – Integrirano upravljanje rijekama“

Projekt „Drava Life – Integrirano upravljanje rijekama“ osnovan je s ciljem da se zaustavi trend opadanja broja riba i ptica, omogući povratak endemskih vrsta na tom području te stvore primjeri najbolje prakse za obnovu rijeka u Hrvatskoj i regiji. Glavne projektne aktivnosti su obnova staništa Drave, kreiranje novih i obnova starih rukavaca te izgradnja novih, ekološki prihvatljivih vodnih građevina na sedam lokacija Drave. Projekt je sufinanciran iz sredstava EU programa LIFE 2014.

Više na: http://www.croenergo.eu/Projekt-DRAVA-LIFE-%E2%80%93-integrirano-upravljanje-rijekom-za-obnovu-Drave-u-Hrvatskoj-31024.aspx