Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske osnovan je s ciljem financiranja nacionalnih energetskih programa imajući u vidu postizanje energetske učinkovitosti, odnosno korištenja obnovljivih izvora energije. Fond financira pripremu, provedbu i razvoj programa, projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja okoliša te u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Osnovan je kao izvanproračunski Fond u svojstvu pravne osobe i s javnim ovlastima utvrđenim Zakonom. Javne ovlasti odnose se na donošenje upravnih akata u svezi plaćanja naknada i posebne naknade, vođenje očevidnika obveznika plaćanja, propisivanje uvjeta koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda i uvjeta za dodjeljivanje sredstava. Na poslovanje Fonda primjenjuju se, pored odredbi Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, odredbe Zakona o proračunu, Općeg poreznog zakona i Zakona o općem upravnom postupku. Osnivačka prava i dužnosti u ime Republike Hrvatske obavlja Vlada.