Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: opću politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak; zaštitu zraka, tla, voda, mora, biljnog i životinjskog svijeta u ukupnosti uzajamnog djelovanja, osiguravanje praćenja stanja onečišćenja, te osiguravanje provedbe mjera radi sprječavanja onečišćavanja. Ministarstvo prati stanje vezano uz uzroke promjene klime i oštećenja ozonskog sloja, izrađuje prijedloge mjera za unapređenje stanja u području zaštite okoliša, sustavno prati stanja okoliša, vodi informacijski sustav zaštite okoliša, utvrđuje mjere, uvjete i suglasnosti zaštite okoliša, skrbi, usklađuje i vodi nadzor nad financiranjem programa zaštite okoliša. U nadležnost Ministarstva spada i postupanje s otpadom, priprema prijedloga standarda zaštite okoliša, ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba iz područja zaštite okoliša, ostvarivanje međunarodne suradnje, određivanje strateških odrednica održivog razvitka po konceptu zelenog gospodarstva s ciljem poticanja stvaranja dodane vrijednosti u sektoru energetike, transporta i turizma, utvrđivanje politike djelovanja i obavljanje upravnoga nadzora i nadzora nad stručnim radom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, inspekcijski poslovi zaštite okoliša, poticanje odgoja i obrazovanja, te istraživanja u svezi sa zaštitom okoliša.