Europska agencija za okoliš (EEA)

Europska agencija za okoliš (EEA) je agencija Europske unije koja osigurava pružanje kvalitetnih i neovisnih informacija o okolišu. Agencija je ključni izvor informacija za sve subjekte uključenje u razvoj, donošenje, provedbu i vrednovanje politike o okolišu, kao i za širu javnost. Uredbu o osnivanju EEA-e donijela je Europska unija 1990. godine, a rad udruge započeo je 1994. godine. EEA-a trenutno ima 33 države članice, među kojima je i Republika Hrvatska, koja je agenciji pristupila 2013. godine, ulaskom u Europsku uniju. Među glavnim zadaćama EEA-e je pomaganje zajednici i državama članicama u donošenju odluka o poboljšanju okoliša, objedinjujući pitanja o okolišu u ekonomske politike i usmjeravajući se prema održivosti. Također, agencija koordinira rad Europske informacijske i promatračke mreže za okoliš (Eionet)