Program Život (Life)


Novi je LIFE program nastavak programa LIFE+ iz razdoblja 2007.-2013. godine. Ovaj je novi program u sebi objedinio dva podprograma: program za okoliš i program za klimu. Program LIFE je katalizator za promicanje implementacije i integracije okolišnih i klimatskih ciljeva u druge politike i prakse zemalja članica.


Budžet:

3,46 milijardi eura


Ciljevi:

1. Pridonijeti prelasku na efikasno, niskougljično gospodarstvo, pridonijeti zaštiti i poboljšanju kvalitete okoliša te zaustaviti gubitak bioraznolikosti.

2. Unaprijediti razvoj, implementaciju i jačanje okolišnih i klimatskih politika Europske unije te katalizirati i promicati integraciju okolišnih i klimatskih ciljeva u druge politike Europske unije, kao i prakse iz javnog i privatnog sektora.

3. Podržati bolje okolišno i klimatsko upravljanje na svim razinama.


Prihvatljive aktivnosti:

1. Okoliš

2. Klima


Tko se može prijaviti?

Program LIFE financirat će i javna i privatna tijela.


Više na:

http://www.eu-projekti.info/life 

http://ec.europa.eu/environment/life/